Neuroflow

Jesteśmy Providerem aktywnego treningu słuchowego.

Pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu) oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line i jest dostępny na platformie internetowej Neuroflow. Dostęp do platformy można uzyskać po przebyciu diagnozy w naszym lub jednym z certyfikowanych ośrodków Neuroflow.

Czy moje dziecko ma APD ?

                             APD Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego

Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (APD) stanowią złożony problem neurobehawioralny, charakteryzujący się upośledzeniem zdolności ośrodkowego układu nerwowego do efektywnego przetwarzania informacji akustycznych. Dotyczy to zwłaszcza sygnałów mowy, które są kluczowe dla komunikacji i nauki. APD manifestuje się poprzez trudności w lokalizacji źródła dźwięku, różnicowaniu dźwięków mowy od innych, rozpoznawaniu wzorców dźwiękowych, a także analizie czasowych aspektów sygnału dźwiękowego.

W literaturze naukowej akcentuje się, że APD nie jest jednostkowym zaburzeniem, lecz raczej spektrum zaburzeń z różnorodnymi manifestacjami klinicznymi. Etiologia APD jest wieloczynnikowa i może obejmować zarówno czynniki genetyczne, jak i nabyte. Rozpoznanie i interwencja w przypadku APD opierają się na szczegółowej ocenie audiologicznej i neurologopedycznej, mającej na celu identyfikację konkretnych deficytów i dostosowanie indywidualnego planu terapeutycznego.

Obecne badania sugerują, że interwencje oparte na treningu słuchowym mogą przynosić znaczące korzyści, poprawiając funkcjonowanie zarówno w obszarze percepcji dźwięku, jak i w bardziej ogólnych umiejętnościach językowych i edukacyjnych. Ponadto, w kontekście klinicznym, istotne jest interdyscyplinarne podejście, uwzględniające potencjalną współwystępującą symptomatologię, taką jak zaburzenia uwagi, specyficzne trudności w nauce, czy dysleksja.

 

źródło https://neuroflow.pl

                                               Podtypy kliniczne CAPD

DEFICYT FONOLOGICZNY

Obszar dysfunkcji: Pierwotna kora słuchowa lewej półkuli.

Symptomy:

 • Trudności z rozumieniem mowy w hałasie.
 • Problemy z różnicowaniem poszczególnych głosek.
 • Trudności w nauce czytania i pisania.
 • Wady wymowy.
 • Ubogi zasób słownictwa.

DEFICYT UWAGI

Obszar dysfunkcji: Kora czołowa i ciemieniowa, Reticular Activating System (RAS).

Symptomy:

 • Trudności z rozumieniem mowy w zatłoczonych, hałaśliwych miejscach.
 • Problemy z selekcją informacji słuchowej i jej utrzymaniem w pamięci.
 • Trudności ze skupieniem uwagi.
 • Problemy z nauką, w tym z czytaniem i pisaniem.

DEFICYT INTEGRACJI

Obszar dysfunkcji: Ciało modzelowate, prawa półkula.

Symptomy:

 • Trudności z rozumieniem złożonych poleceń oraz mowy w szumie.
 • Słabe zdolności do czytania ze zrozumieniem.
 • Słabe umiejętności koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej.
 • Ograniczone zdolności muzyczne.

 

 

Jak odbywa się diagnoza CAPD ?

Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD)

Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) metodą  Neuroflow podzielona jest na kilka etapów:

 1. Szczegółowy wywiad - provider Neuroflow. zapyta o rozwój dziecka począwszy od okresu prenatalnego, poprzez okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych dziecka. Ważnym elementem wywiadu jest wypełnienie kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji

 2. Ocena czułości słuchu dziecka – to pierwszy element badania obwodowego układu słuchowego. Badanie audiometrii tonalnej pozwala stwierdzi czy czułość słuchu jest prawidłowa, czy dziecko nie ma niedosłuchu. Wyniki tego badania zostaną umieszczone w Raporcie, który otrzymają Państwo na koniec badania diagnostycznego.

 3. Ocena wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow:

  • dzieci, w wieku przedszkolnym mają do wykonania 3 zadania testowe

  • dzieci w wieku młodszym szkolnym podczas diagnozy wykonują 6 zadań testowych

  • dzieci starsze i osoby dorosłe 8 zadań testowych

Zadania polegają, w zależności od wieku dziecka, m.in. na powtarzaniu słów/zdań na tle szumu, cyfr, które słyszane są jednocześnie w prawym i lewym uchu, wysłuchiwaniu przerw w szumie, różnic pomiędzy dźwiękami w zakresie ich wysokości.

 1. Po wykonaniu diagnozy w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD provider na tym samym spotkaniu drukuje Raport z badania i omawia go z rodzicami. Raport zawiera ważne informacje:

  • jakimi narzędziami dziecko zostało zbadane

  • co badają poszczególne testy

  • jakie wyniki uzyskało dziecko

Wyniki testów z literką „L” oznaczają wynik poniżej normy dla wieku dziecka.

Na Raporcie znajdzie się także odręcznie wpisana przez providera analiza wyników diagnozy i podsumowanie zawierające cenne dla nauczycieli oraz innych terapeutów  dziecka informacje.

Raport z naszego badania oznaczony jest logiem Neuroflow, zawiera unikalny kod diagnozy, który znajduje się w ramce nad nazwiskiem dziecka, podpisany jest przez certyfikowanego providera Neuroflow, tzn. system drukuje imię i nazwisko providera wraz z numerem jego certyfikatu.

 1. Jeśli rodzice wspólnie z providerem zdecydują o rozpoczęciu treningu Neuroflow, wówczas zostaną poinformowani o:

  • wymaganiach technicznych (m.in. odpowiedni komputer, szerokopasmowe łącze internetowe)

  • cenie każdego z  etapów (nie każde dziecko musi przejść wszystkie etapy)

  • roli jaką pełni rodzic w procesie ćwiczeń wyższych funkcji słuchowych

  • zobaczą demonstracyjny, skrócony trening, która pokaże rodzicom jakie zadania spotkają w trakcie sesji terapeutycznych prowadzonych w domu i wyjaśni jak ćwiczyć z dzieckiem.

 1. Po każdym etapie treningu zalecana jest diagnoza kontrolna, która oceni postępy dziecka.